Cookie Consent by Free Privacy Policy website Městský úřad | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad je orgánem města Holic, který se ve své činnosti řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a plní úkoly v rámci samostatné a přenesené působnosti města. Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu (dále také jen "úřad"). V čele úřadu je starosta.

V oblasti samostatné působnosti úřad plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti a rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. 

Přenesenou působnost (státní správu) úřad vykonává podle § 61 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona o obcích, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu města. V přenesené působnosti vykonává úřad státní správu v základním rozsahu, v rozsahu pověřeného úřadu (§ 64) i v rozsahu úřadu s rozšířenou působností (§ 66) ve správním obvodu, který je vymezen územím města Holic a města Horní Jelení a územím obcí Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Trusnov, Uhersko, Veliny a Vysoké Chvojno.

Městský úřad Holice je jedním z 205 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v České republice, které vykonávají státní správu nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale i pro další obce v okolí.

Rada města zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory. Do čela každého odboru je radou na návrh tajemníka jmenován vedoucí odboru. Samostatnou organizační složkou je kancelář tajemníka, která je podřízena přímo tajemníkovi úřadu.

Organizační struktura Městského úřadu Holice.