Úvod > Město a úřad > Vedení a orgány města > Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva

Sdílet Facebook Twitter

Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města.

Pro volební období 2018–2022 zřídilo zastupitelstvo města finanční a kontrolní výbor. Oba výbory jsou jsou orgány zastupitelstva města, které jsou zastupitelstvem zřizovány povinně. Zákonná úprava je obsažena v § 117 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu.

Finanční výbor

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

  • Petr Bajer – předseda

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

  • Mgr. Ladislav Effenberk – předseda