Cookie Consent by Free Privacy Policy website Starosta | Holice | město neznámé energie

Starosta

Sdílet Facebook Twitter

Mgr. Ondřej Výborný

Kontakt

Náplň činnosti starosty města Holic

Starosta plní úkoly a vykonává pravomoci stanovené zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 103 a násl.) a dalšími zvláštními právními předpisy. Starostu do funkce volí zastupitelstvo města z řad svých členů. Musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu. Starosta zastupuje město navenek.

Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva města a rady města, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva města a zápis z jednání rady města.

Starosta dále:

 • plní usnesení zastupitelstva města a rady města, dále úkoly dané mu jednacími řády zastupitelstva a rady a zabezpečuje včasné vyřizování interpelací členů zastupitelstva a členů rady,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu,
 • jmenuje a odvolává tajemníka se souhlasem ředitele krajského úřadu,
 • koordinuje svou činnost s místostarostou a tajemníkem úřadu,
 • svolává a řídí porady vedení (tj. starosty, místostarosty, tajemníka, vedoucích pracovníků úřadu, popřípadě dalších přizvaných osob),
 • vydává pokyny tajemníkovi a vedoucím odborů městského úřadu k plnění úkolů plynoucích z usnesení zastupitelstva a rady města,
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • věcně řídí činnost interního auditu tím, že pověřuje smluvního auditora zabezpečením veřejnosprávních kontrol podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací města, u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů),
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 • podepisuje právní předpisy města společně s místostarostou,
 • na základě zvláštních zákonů zřizuje v přenesené působnosti komise, jmenuje a odvolává jejich členy,
 • plní úkoly pro něj vyplývající ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů,
 • zodpovídá za plnění úkolů požární ochrany města,
 • je statutárním orgánem Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Holic,
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.