Cookie Consent by Free Privacy Policy website Vodoprávní úřad – hydrogeologický průzkumný vrt | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor životního prostředí > Vodoprávní úřad – hydrogeologický průzkumný vrt

Vodoprávní úřad – hydrogeologický průzkumný vrt

Sdílet Facebook Twitter

Chci odebírat podzemní vodu (pro závlahu zahrady, napájení dobytka, zásobení rodinného domu pitnou vodou, apod.) nebo využívat energetický potenciál podzemní vody (tepelné čerpadlo voda/voda).

Před realizací průzkumného hydrogeologického vrtu je třeba podat žádost o udělení souhlasu (dle § 17 vodního zákona, odst. 1. písmeno i).

Vodoprávní úřad upozorňuje, že získáním tohoto souhlasu nevzniká žadateli právo k odběru podzemních vod, a že odběr podzemních vod bez řádného povolení je přestupek dle zákona o vodách.

Kdo je oprávněn v této věci jednat?

stavebník = žadatel (fyzický nebo právnická osoba) popřípadě jeho zplnomocněné zástupce

Jaké doklady je třeba doložit?

 • žádost o udělení souhlasu - řádně vyplněnou,
 • plná moc necháváte-li se zastupovat,
 • situace širších vztahů místa zamýšlené stavby a jeho okolí, schematicky zakreslena do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1:10 000 až 1:50 000,
 • kopie katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zákresem místa stavby,
 • vyjádření příslušného správce vodního toku (nachází-li se budoucí vrt v blízkosti vodního toku),
 • výčet a druh chráněných území a ochranných pásem, není-li součástí plánu geologických prací,
 • projekt geologických prací podle zákona o geologických pracích, který vedle údajů uvedených v § 5 odst. 1 vyhlášky 369/2004 obsahuje i popis předpokládaných účinků projektovaných geologických prací na okolí. Pro tento účel musí projekt obsahovat:
  1. identifikaci hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod a kolektorů, včetně identifikace a popisu kolektoru, ze kterého bude podzemní voda využívána,
  2. popis hydrologických a hydrogeologických charakteristik prostředí, včetně předpokládané úrovně hladiny podzelní vody, mocnosti zvodnělé vrstvy a směru proudění podzemní vody v kolektoru, jehož voda nebo energetický potenciál mají být potencionálně využívány,
  3. zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací,
  4. zjednodušenou dokumentaci jímacích objektů podzemní vody nebo jiných obdobných objektů nebo výskytů podzemí vody, zejména studny, zářezy, prameny, mokřady, suchozemské ekosystémy vázané na podzemní vody nacházející se v dosahu možného vlivu projektovaných geologických prací obsahujícím zejména údaje o typu objektu nebo výskytu, umístění, hloubce, rozsahu, využívaném kolektoru, stavu hladiny podzemních vod, účelu a způsobu využívání,
  5. návrh opatření směřující k eliminaci vlivu projektovaných geologických prací na místní vodní režim,
  6. návrh likvidace průzkumného díla a uvedení pozemku do předchozího stavu v případě, že následné využití díla nebude možné.
 • je-li průzkumný hydrogeologický vrt plánován hlubší než 30 m je třeba taktéž doložit:
  1. vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického,Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
  2. vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit?

Osobně na odboru životního prostředí Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 2. nadzemní podlaží (dveře 218) v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Pro celou správní oblast ORP Holice:

Radka Rückerová

Božena Křemenáková

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podávání a žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a e-mailovou adresu odborného referenta ve tvaru příjmení@mestoholice.cz.

Správní a jiné poplatky

S daným úkonem nejsou spojeny žádné správní poplatky.

Právní předpisy

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)