Cookie Consent by Free Privacy Policy website Žádost o splátkový kalendář | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor finanční a školství > Žádost o splátkový kalendář

Žádost o splátkový kalendář

Sdílet Facebook Twitter

Informace k posečkání a rozložení úhrad na splátky

Dlužník (daňový subjekt) může v tíživé životní situaci požádat správce daně o posečkání úhrady daně nebo její rozložení na splátky.

Pro úspěšné vyřízení žádosti je třeba uvést důvody, pro které požadujete rozložení splátek a zároveň tvrzené skutečnosti doložit. Při posuzování žádosti bude především přihlíženo na doložené skutečnosti.

Žádost podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč, a to za každý druh nedoplatku jehož se žádost o posečkání týká (příloha č. 1 písmeno d) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Právní úprava je obsažena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád).

Jak podat žádost:

Žádost o posečkání a rozložení úhrad na splátky můžete učinit ústně do protokolu, v listinné podobě doručit osobně na podatelnu Městského úřadu Holice. Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránku (§ 71 odst. 1 daňového řádu)

Forma:

  • Neexistuje speciální formulář, lze využít formulář dostupný níže.

Obsah:

  • ze žádosti musí být zřejmé, kdo podání činí a čeho se týká, potažmo, co se navrhuje (viz. §70 daňového řádu)
  • nutnost uvést všechny relevantní skutečnosti, které mají vliv na neschopnost uhradit vzniklou situaci v řádném termínu
  • doložit všechna tvrzení uvedená v žádosti
  • návrh splátkového kalendáře včetně výše splátek a jejich časové rozložení

Správce daně je oprávněn dle §156 odst. 3 daňového řádu v rozhodnutí stanovit další podmínky vázané na posečkání daně.

Správní poplatky:

  • správní poplatek ve výši 400 Kč uhradíte v hotovosti na pokladně Městského úřadu Holice, bankovním převodem na účet č. 19-1628561/0100 nebo poštovní poukázkou s variabilním symbolem rodného čísla před lomítkem.

Lhůty pro vyřízení:

  • Rozhodnutí o rozložení úhrad na splátky je vydáno do 30 dní ode dne obdržení žádosti.

 

Správce daně je oprávněn dle §156 odst. 3 daňového řádu v rozhodnutí stanovit další podmínky vázané na posečkání daně.