Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Odbor finanční a školství > Nově zřizovaná služba v zasílání platebních údajů

Nově zřizovaná služba v zasílání platebních údajů

29. 3. 2022 |

Sdílet Facebook Twitter

Informace k nové službě zasílání údajů pro placení e-mailem

Vážení občané,
Městský úřad Holice, jako správce místního poplatku, zřizuje novou službu v zasílání poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů (dále jen „poplatek“). Nyní si díky přiložené „Žádosti ve věci zasílání údajů pro placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů“ (dále jen „žádost“) můžete zvolit zasílání výzvy k poplatku prostřednictvím e-mailu. Tato služba plně nahrazuje plošnou distribuci tištěných složenek, které byly v letošním roce doručovány naposledy.

Výhody zřizované služby
Poplatníkovi bude každoročně zaslán e-mail s kompletními údaji pro placení poplatku na jím určenou e-mailovou adresu včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Pokud poplatník neuhradí poplatek v dané lhůtě, správce místního poplatku zašle e-mailem vyrozumění o vzniklém nedoplatku. Údaje pro placení budou poplatníkovi zasílány do doby, než přestane být poplatníkem nebo než poplatník požádá o ukončení této služby.

Přihlášení ke službě, změna nebo ukončení služby
Žádost o zřízení služby lze podat na MÚ Holice vložením do sběrného boxu ve vestibulu budovy do konce června 2022 nebo zasláním na e-mail: mistnipoplatky@mestoholice.cz. Případnou změnu nebo ukončení služby lze provést vyplněním a podáním „Žádosti o změnu/ukončení zasílání údajů pro placení poplatku“, kterou naleznete na webových stránkách města.

Termín pro přihlášení
Pro rok 2023 podejte žádost nejpozději do 31. prosince 2022. Bude-li žádost podána později, správce místního poplatku tuto službu poskytne až od dalšího poplatkového období. Toto se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které může být zasláno v průběhu poplatkového období v rámci neformálního upozornění.

Dostupnost informací o poplatku
- Obdržením e-mailu prostřednictvím nově zřizované služby.
- Na webových stránkách města https://www.holice.eu/mesto-a-urad/e-sluzby/poplatky/ po zadání rodného čísla.
- Na tištěné složence, kterou si nově poplatník bude od března 2023 osobně vyzvedávat na MÚ Holice.

Upozornění
Správce místního poplatku informuje poplatníky v rámci klientského přístupu bez zákonem založené povinnosti. Budou-li údaje pro placení zaslány poplatníkovi až po splatnosti poplatku nebo mu nebudou zaslány vůbec, nemá tato skutečnost, shodně jako u distribuovaných složenek, vliv na povinnost poplatníka uhradit poplatek v termínu daném obecně závaznou vyhláškou.