Cookie Consent by Free Privacy Policy website Zápis do evidence zemědělského podnikatele | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Sdílet Facebook Twitter

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněna jednat je fyzická nebo právnická osoba. Za právnickou osobu podává žádost osoba vykonávající funkci statutárního orgánu. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

Zemědělským podnikatelem je podle zákona o zemědělství fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství. Taková je povinna se zaevidovat do evidence zemědělského podnikatele.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:

 • rostlinná výroba,
 • živočišná výroba,
 • produkce chovných plemenných zvířat,
 • výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
 • úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
 • chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše,
 • hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
 • hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je také oprávněn poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele.

Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzických osob jsou:

 • plná svéprávnost,
 • trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie),
 • základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie),
 • místo podnikání v České republice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Zemědělský podnikatel může podat žádost o zápis do evidence u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránku města – hwkbrgj.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Ing. Marie Šťovíčková – kontrola, zemědělci, č. dveří 406

tel.: +420 466 741 283

e-mail: stovickova@mestoholice.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti. Pokud bude jednat zmocněnec, pak plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře si lze vyzvednout osobně na obecním živnostenském úřadě nebo jsou k dispozici zde:

Žádost fyzické osoby o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost právnické osoby o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je 1 000 Kč.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti nebo v hotovosti či kartou v pokladně městského úřadu po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník živnostenského úřadu, případně bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1628561/0100.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem a jeho žádost je bez závad, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v evidenci zemědělského podnikatele s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace

Portál farmáře

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP

Veřejný přístup do EZP:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP