Cookie Consent by Free Privacy Policy website Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele, přerušení nebo vyřazení na vlastní žádost | Holice | město neznámé energie
Úvod > Město a úřad > Městský úřad > Obecní živnostenský úřad > Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele, přerušení nebo vyřazení na vlastní žádost

Oznámení změn v evidenci zemědělského podnikatele, přerušení nebo vyřazení na vlastní žádost

Sdílet Facebook Twitter

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněna jednat je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele. Za právnickou osobu jedná osoba vykonávající funkci statutárního orgánu. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.

Podmínky a postup řešení

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, z obchodního rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Změní-li se bydliště podnikatele a podnikatel oznámil obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště, není povinen při změně bydliště změnu sídla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností oznamovat, a to jen v případě, že adresa není adresou úřadu.

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení a končí dnem uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. Pokud má zemědělský podnikatel v úmyslu pokračovat v provozování zemědělské výroby před uplynutím doby, na kterou bylo provozování zemědělské výroby přerušeno, je to povinen předem písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V provozování zemědělské výroby může zemědělský podnikatel pokračovat dnem, jehož datum v oznámení uvede, nejdříve však ke dni, kdy bylo oznámení o pokračování v provozování zemědělské výroby obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručeno.

Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže o toto vyřazení zemědělský podnikatel požádá.

Kde, s kým a kdy můžete tuto situaci řešit

Na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Na Městském úřadu v Holicích lze:

Podání učinit osobně na obecním živnostenském úřadě Městského úřadu Holice, Holubova 1, ve 3. nadzemní podlaží, v úřední dny, v ostatní dny tamtéž po předchozí domluvě.

Dále můžete využít elektronickou podatelnu pro podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem nebo datovou schránku města – hwkbrgj.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Kontaktní osoby:

Ing. Hana Rejlová – vedoucí odboru, č. dveří 410

tel.: +420 466 741 280

e-mail: rejlova@mestoholice.cz

Ing. Marie Šťovíčková – kontrola, zemědělci, č. dveří 406

tel.: +420 466 741 283

e-mail: stovickova@mestoholice.cz

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Průkaz totožnosti. Pokud bude jednat zmocněnec, pak plnou moc.

Jaký je potřebný formulář a kde je k dispozici

Formuláře si lze vyzvednout osobně na obecním živnostenském úřadě nebo jsou k dispozici zde:

Oznámení změn a doplnění evidence EZP

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za změnu zápisu údajů v evidenci je 500 Kč, za změnu identifikačních údajů 100 Kč.

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři.

Správní poplatek lze uhradit v hotovosti přímo na pracovišti nebo v hotovosti či kartou v pokladně městského úřadu po obdržení průvodního lístku, který vydá příslušný pracovník živnostenského úřadu, případně bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1628561/0100.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li žádost bez závad, obecní úřad obce s rozšířenou působností změny zapíše do 30 dnů ode dne podání žádosti do evidence zemědělského podnikatele a vydá osvědčení. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutím, v souladu se správním řádem nejdéle do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v evidenci zemědělského podnikatele s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl. O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje krajský úřad.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Další informace

Portál farmáře

https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP

Veřejný přístup do EZP:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP