Cookie Consent by Free Privacy Policy website Povodňové komise | Holice | město neznámé energie

Povodňové komise

Povodňová komise obce s rozšířenou působností

Předseda: Mgr. Ondřej Výborný
Místopředseda: Petr Kačer
Tajemnice: Božena Křemenáková

Členové:

 • Tomáš Bartoníček
 • Ondřej Dobrovolský
 • npor. Ing. Vítězslav Felcman
 • Jaromír Pohl
 • Ing. Jiří Prax
 • Bc. Petr Vitman
 • Marcel Žídek

Činnost

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje. V době povodně tato komise řídí činnost podle zpracovaného povodňového plánu obce s rozšířenou působností a je oprávněna vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

Zasedání komise

Povodňovou komisi svolává starosta na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu města, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

Povodňová komise, která při řešení situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací projednává:

 • analyzuje vývoj situace a dokumentuje postup řešení,
 • podává vedoucímu povodňové komise návrh na způsob řešení, postup při ochraně obyvatelstva a na vyhlášení, změnu nebo odvolání stupňů povodňové aktivity; využívá při tom povodňový plán,
 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků, vede celkový přehled jejich nasazení a rozpracovává návrhy jejich využití,
 • organizuje spojení s příslušnými povodňovými komisemi prostřednictvím operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému,
 • zabezpečuje informování veřejnosti o přijatých opatřeních a postupu řešení situace,
 • připravuje technickou a informační podporu nasazeným silám a prostředkům, vede evidenci finančních výdajů a nákladů na opatření při krizové situaci,
 • organizuje evakuaci obyvatel postiženého území včetně zajištění ubytování, zásobování a humanitární pomoci,
 • zabezpečuje využívání pracovních povinností pracovní výpomoci a využití věcných prostředků.

Povodňový plán obce s rozšířenou působností

Povodňový plán obce s rozšířenou působností Holice (dále jen ORP), je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany ve správním obvodu ORP Holice. Je zpracován na základě zákona č. 254/2001Sb., o vodách a dalších souvisejících právních norem. Obsahuje popis úkolů a činností pro řízení a provádění opatření na ochranu před povodněmi na úrovni správního obvodu. Povodňový plán je vytvářen s vazbou na systém POVIS.

Povodňový plán ORP je každoročně aktualizován a doplňován v souvislosti se změnami v uspořádání orgánů státní správy, legislativních předpisů nebo vlivem jiných okolností, které mohou vyvolat jeho změny. Dále je základním dokumentem pro rozhodovací a řídicí proces Povodňové komise ORP Holice ve správním obvodu města, kdy v důsledku povodní jsou ohroženy dvě a více obcí správního obvodu, nebo pokud nestačí síly a prostředky povodňových komisí jednotlivých obcí.

 

Povodňová komise města

Předseda: Mgr. Ondřej Výborný
Místopředseda: Petr Kačer
Tajemnice: Božena Křemenáková

Členové:

 • Tomáš Bartoníček
 • Ondřej Dobrovolský
 • npor. Ing. Vítězslav Felcman
 • Zdeněk Meliš
 • Jaromír Pohl
 • Ing. Jiří Prax
 • Bc. Petr Vitman
 • Marcel Žídek

Rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a obce s rozšířenou působností pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise.

Povodňový plán města Holic