Úvod > Infocentrum > Aktuality > 2021 > Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice

Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice

17. 9. 2021 | Barbora Štěpánová

Sdílet Facebook Twitter

Podmínky podání žádosti o nájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice

1. Pronajímatel:

město Holice, Holubova 1, 534 01 Holice, IČ 00273571

bankovní spojení: KB a.s. č. ú. 123-1510430267/0100

2. Vymezení okruhu žadatelů o nájem bytu:

Žadatelem může být osoba starší 18 let, která:

 • nemá žádné dluhy vůči městu Holice,
 • je plně svéprávná, nebo je řádně zastoupena oprávněnou osobou,
 • nevlastní byt nebo rodinný dům.

3. Předmět nájmu:

Byt č. 4 v domě čp. 9 na náměstí T. G. Masaryka, Holice, 1NP, o velikosti 1+1, východní a severní strana, možný k nastěhování od 1. října 2021.

Byt je vhodný max. pro 2 osoby.

Započitatelná plocha – 46,71 m2

Rozpis:

 • kuchyň neobytná – 10,60 m2
 • pokoj – 21,60 m2
 • koupelna – 7,16 m2
 • WC – 1,10 m2
 • předsíň – 5,50 m2
 • sklep – 0,75 m2

4. Způsob podávání žádostí:

 • V zalepených obálkách doručených na podatelnu města Holice, se sídlem Holubova 1, 534 01 Holice.
 • Obálka musí být čitelně nadepsána: "NÁJEM – byt č. 4, čp. 9 nám. T. G. Masaryka, Holice, NEOTVÍRAT".

Na obálce musí být čitelně napsáno jméno a adresa ŽADATELE.

 • Více nabídek jednoho žadatele se nepřipouští.

Obsah žádosti:

 • žadatelem navrhovaná výše nájemného
 • vyplněný formulář „Žádost o přidělení městského bytu“ – viz. příloha č.1 (včetně všech povinných příloh)
 • doklad o trvalém pracovním poměru
 • doklad o trvalém příjmu
 • výpis z evidence Rejstříku trestů

5. Datum a hodina ukončení podávání žádostí:

20. září 2021 v 10.00 hodin.

6. Výchozí nejnižší cena měsíčního smluvního nájemného je 5 605,20 Kč.

7. Den předběžného vyhodnocení žádostí:

20. září 2021

Došlé žádosti o nájem bytu předběžně vyhodnotí komise odboru správy majetku a výstavby města a svá doporučení předloží k rozhodnutí radě města.

Hodnocení žádostí je neveřejné.

8. Hodnocení žádostí:

 • Rada města rozhodne o výběru žadatele o nájem bytu na svém nejbližším zasedání následujícím po uplynutí lhůty k podání žádostí.
 • Rada města si vyhrazuje právo byt nepronajmout žádnému z žadatelů a záměr pronájmu zrušit bez udání důvodu.
 • Rada města rozhodne s určitým uvážením, může upřednostnit žadatele který:
  • má trvalý pobyt v Holicích
  • má trvalý pracovní poměr (nutné doložit potvrzením od zaměstnavatele)
  • je v pořadníku
  • je v tíživé životní situaci
  • má čistý trestní rejstřík
  • předloží nejvyšší nabízené nájemné
  • má možnost platit nájemné
  • je přínosem pro veřejný život Holic
  • počet stěhujících se osob odpovídá doporučení v Podmínkách podání žádosti o nájem bytu

9. Postup pro výběr žadatele:

Vybraný žadatel bude bez odkladu po provedení hodnocení dle bodu 8/ výše vyrozuměn o postupu při uzavírání nájemní smlouvy, a to v souladu se Směrnicí města Holice o přidělování bytů do nájmu občanů č. 25/2021:

 • před uzavřením nájemní smlouvy složí na shora uvedený účet pronajímatele a ve lhůtě stanovené výzvou k uzavření nájemní smlouvy bezúročnou jistotu ve výši 3 měsíčních nájmů na dobu platnosti nájemní smlouvy
 • nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou s automatickým prodloužením o dobu tří kalendářních měsíců, bezprostředně následujících po posledním dni, na který byl nájemní vztah naposledy platně dohodnut. V odůvodněných případech může být nájemní smlouva uzavírána i na dobu kratší, než je uvedeno výše a nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou i po uplynutí 3 let od započetí nájemního vztahu
 • odmítne-li vybraný žadatel bezdůvodně uzavřít nájemní smlouvu a převzít byt, nebo ocitne-li se v prodlení s úhradou jistoty, jeho právo na uzavření nájemní smlouvy zaniká

10. Prohlídka bytu:

Prohlídka po domluvě na tel. čísle +420 466 741 231.

Více informací najdete zde >>

Zobrazit obrázek: Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – chodba
Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – pokoj 1
Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – pokoj 2
Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – kuchyň 1
Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – kuchyň 2
Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – koupelna
Pronájem bytu č. 4 na náměstí T. G. Masaryka 9, Holice – WC